De Stichting

Opgericht 06-02-2020 op initiatief van de Dutch Marines Rowing Challenge (DMRC)

Doelstelling van Stichting Help Ze Thuiskomen

De stichting stelt zich ten doel aandacht te genereren en begrip te vragen voor de gevolgen van posttraumatische stressstoornis, onder meer bij (oud)mariniers en andere geüniformeerden.

‘SAMEN TEGEN PTSS’

Door aandacht te vragen voor de gevolgen van PTSS, streeft de Stichting Help Ze Thuiskomen er naar fondsen te werven met als belangrijkste doel (wetenschappelijk) onderzoek en projecten te ondersteunen gericht op het voorkomen en op het behandelen van PTSS om daardoor het leven met PTSS draaglijk(er) te maken. Het ultieme doel is om uiteindelijk zoveel als mogelijk het ontstaan van PTSS te voorkomen.

Hulphond
Hulphonden in actie tijdens symposium 2022

De hoofdlijnen van het beleidsplan

In voorbereiding het Koperkwintet Michiel Adriaenszoon de Ruyter van de Marinierskapel der Koninklijke Marine tijdens lancering Stichting 05-09-2020

Voor de inhoud van het beleidsplan wordt verwezen naar het beleidsplan 2020 – 2023.

De Stichting Help Ze Thuiskomen is opgericht met als doel het creëren van begrip voor en het geven van aandacht aan geüniformeerde beroepsbeoefenaren die dagelijks leven met posttraumatische stressstoornis, die het gevolg is van (een) traumatische gebeurtenis(sen) tijdens de uitoefening van hun eervol beroep. Een beroep dat vanuit passie en betrokkenheid werd uitgeoefend ten dienste van de Nederlandse samenleving. Deze beroepsbeoefenaren verdienen respect, waardering en erkenning!

“LEAVE NO ONE BEHIND”

De Stichting Help Ze Thuiskomen wil indachtig het credo binnen de krijgsmacht “Leave no one behind” een brug slaan tussen geüniformeerde beroepsbeoefenaren die in het dagelijks leven te maken hebben met PTSS en de samenleving.

De Stichting Help Ze Thuiskomen richt zich op maatschappelijke bewustwording in de breedste zin van het woord voor de gevolgen van posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij geüniformeerde beroepsbeoefenaren. De Stichting doet dit vanuit de overtuiging dat hierdoor geüniformeerde beroepsbeoefenaren die in het dagelijks leven worstelen met de gevolgen van PTSS meer begrip, ondersteuning en waardering zullen gaan ervaren.

WETENSCHAPPELIJK – DOOR TECHNIEK GESTEUND

De Stichting Help Ze Thuiskomen handelt vanuit de overtuiging dat op basis van wetenschappelijk onderzoek en door technologie ondersteund, behandelingsmethoden beschikbaar kunnen en zullen komen die het mogelijk maken het dagelijks leven met PTSS dragelijk(er) te maken. Met als ultieme doel om uiteindelijk zoveel als mogelijk het ontstaan van PTSS te voorkomen.

Onze nationale driekleur tijdens lancering Stichting op 05-09-2020
Overvliegend tijdens lancering Stichting op 05-09-2020

Geüniformeerde beroepsbeoefenaren die dagelijks leven met PTSS, herbeleven keer op keer de traumatische gebeurtenis(sen) die heeft (hebben) geleid tot PTSS. Dit zorgt voor hoofdpijn, concentratieproblemen, nachtmerries, angstaanvallen, slapeloosheid en/of fysieke klachten. Omdat de traumatische gebeurtenis(sen) nooit (ver) weg is (zijn), is men in mentale zin “niet thuis”. De directe omgeving en in breder perspectief de Nederlandse samenleving onderkent nog onvoldoende de gevolgen van PTSS op het dagelijks leven en functioneren. De geüniformeerde beroepsbeoefenaar die dagelijks moet leven met PTSS als gevolg van de uitoefening van zijn/haar beroep, voelt zich niet gekend en raakt sociaal in een isolement.

Daarom zet de Stichting Help Ze Thuiskomen zich in om ‘onze jongens en meisjes’, weer thuis te brengen. “Weer thuisbrengen” is als metafoor de vertaling van “leave no one behind”: we laten niemand achter; we zorgen er voor dat iedereen weer thuiskomt. Niet alleen fysiek, maar juist ook mentaal.

AMBITIE

De Stichting Help Ze Thuiskomen is een jonge, ambitieuze stichting. Opgericht in 2020 is de bekendheid van de stichting in Nederland nog niet erg groot.

Om de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren moet de naamsbekendheid in Nederland worden vergroot. Dat is mét fondsenwerving de belangrijkste ambitie van het bestuur in het beleidsplan 2020-2023. Zonder naamsbekendheid geen fondsenwerving en zonder fondsenwerving geen naamsbekendheid. Daarom zet het bestuur van de stichting in de periode 2020 – 2023 ook in op het werven van fondsen.

SAMENWERKING IS BELANGRIJK

In een wereld waarin vele goede-doelen-organisaties actief zijn en de geldmiddelen beperkt, is het belangrijk om samen te werken. De Stichting Help Ze Thuiskomen zal dan ook inzetten op het aangaan van samenwerkingsrelaties. Zowel om fondsen binnen te kunnen halen alsook om de ontvangen middelen verantwoord te kunnen besteden aan het doel waarvoor de stichting is opgericht.

“Signaal Taptoe” – 1 minuut stilte tijdens lancering Stichting op 05-09-2020

Jaarverslag en jaarrekening

Bent u benieuwd naar eerdere jaarrekeningen?
Download hier de jaarrekening 2020 en de jaarrekening 2021.

Bestuur

De heer Karel Lanser
Voorzitter

De heer Mark Somers
Penningmeester

Mevrouw Odette de Beer
Algemeen bestuurslid / Events

Mevrouw Stephanie Hoogendoorn
Algemeen bestuurslid

Raad van Toezicht

Mevrouw Frédérique van Steekelenburg – van der Stelt

De heer Tjahny Bercx

Beloningsbeleid

De Stichting Help Ze Thuiskomen beoogt niet het maken van winst. De leden van zowel het bestuur als de raad van toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. De stichting heeft noch een directie noch medewerkers in dienst. Om die reden is voor deze categorieën ook geen beloningsbeleid vastgesteld.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Het bestuur van de stichting legt verantwoording af over de uitgeoefende activiteiten en de inzet van financiële middelen door het opstellen en publiceren van een jaarverslag en een jaarrekening.

Rotterdam

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording over een boekjaar zal overeenkomstig artikel 15 van de statuten uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar worden gepubliceerd.

Visie op toezicht

Raad van Toezicht en bestuur stelden een visie op toezicht op. KLIK HIER

Conflictregeling

Raad van Toezicht en bestuur stelden een regeling op hoe te handelen als er zich onverhoopt een conflict voor doet. KLIK HIER

Het postadres van de Stichting

Fazantenkamp 325
3607 CR Maarssen

Overige gegevens

BANKREKENING : NL52 INGB 0006 1463 62
KvK: 77310780
RSIN: 860967074
ANBI-status: toegekend per 06-02-2020 bij beschikking d.d. 24-04-2020

Statuten

Voor de integrale tekst van de statuten klik hier

Honden